വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഇനി മുതല്‍ തന്റെ കവിത പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന് കവി ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട്.

വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഇനി മുതല്‍ തന്റെ കവിത പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന് കവി ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട്.

8
0
SHARE

തിരുവനന്തപുരം : വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഇനി മുതല്‍ തന്റെ കവിത പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന് കവി ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട്. അക്ഷരത്തെറ്റും വ്യാകരണ തെറ്റുമാണ് അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കച്ചവട താല്‍പര്യമാണ് ഈ തകർച്ചക്ക് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY