സിറിയക്കായി കുഞ്ഞു കൈകളും (ഫോട്ടോ)

സിറിയക്കായി കുഞ്ഞു കൈകളും (ഫോട്ടോ)

12
0
SHARE

സിറിയക്കായി കുഞ്ഞു കൈകളും. കണ്ണൂർ മാട്ടൂൽ സഫ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂൾ മഴവിൽ സംഘത്തിന്റെ കുഞ്ഞു കൈകളും ഉയരുന്നു.
(ഫോട്ടോകൾ)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY