വരുന്നു ●■ പെരുന്നാൾ പുടവ കഫൻ പുടവയാകുമ്പോൾ.

വരുന്നു ●■ പെരുന്നാൾ പുടവ കഫൻ പുടവയാകുമ്പോൾ.

264
0
SHARE

മോളേ പെരുന്നാളിന്റെ ചോറ് ഇത്തവണ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വരണ്ട മക്കൾക്കത് ഇഷ്ടാവില്ലയെന്ന്. രണ്ട് പെരുന്നാൾ പുടവ വാങ്ങാൻ പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മുസ് ലിമാണ് എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ തല്ലിക്കൊന്നിരിക്കുന്നു.
തുടർന്ന് വായിക്കാം നാളെ ……..
എം.ശഹലബാനു എഴുതുന്നു, പെരുന്നാൾ പുടവ കഫൻ പുടവയാകുമ്പോൾ, ഹിന്ദു ഉണരുക.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY