കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ; നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ.

കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ; നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ.

155
0
SHARE

👇🏻 Now
കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ; പത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY