‘വായനാനുഭവം’ താത്കാലികമായി നിർത്തുന്നു – എഡിറ്റർ.

‘വായനാനുഭവം’ താത്കാലികമായി നിർത്തുന്നു – എഡിറ്റർ.

244
0
SHARE

‘മലയാളമാധ്യമ’ത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ‘വായനാനുഭവം’ മറ്റൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നിർത്തുന്നു. പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും പ്രവാസിയും എഴുത്തുകാരനുമായ ഫൈസൽ ബാവ ആയിരുന്നു ഈ പംക്തി ചലിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഇതിനു തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പലരും ഈമെയിൽ മാർഗവും മറ്റു സന്ദേശങ്ങളാലും ഇത് തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി. ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്നേഹത്തോടെ : മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY